ტენდერები

სატენდერო მოწვევა

საქართველო

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (SRAMP)

სესხის No.: IBRD 8599 –GE

კონტრაქტის დასახელება: ლოტი 1 - საჯავახო - ჩოხატაური - ოზურგეთი - ქობულეთის საავტომობილო გზის (შ 02) კმ 35-კმ 43.6 და კმ 47.2 - კმ 48 რეაბილიტაცია,  ლოტი 2 - საჯავახო - ჩოხატაური - ოზურგეთი - ქობულეთის საავტომობილო გზის (შ 02) კმ 54.0 - კმ 67.7 მონაკვეთის რეაბილიტაცია,  ლოტი 3 - ჩოხატაური-ბახმაროს საავტომობილო გზის  (შ 81) კმ 15.9 - კმ 21.4  და კმ 22.5 - კმ 24.5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ლოტი 4 - ჩოხატაური-ბახმაროს საავტომობილო გზის  (შ 81) კმ 34 - კმ 50 მონაკვეთის რეაბილიტაცია. 

სატენდერო მოწვევა: SRAMP/CW/NCB-11 (ლოტი 1, ლოტი 2, ლოტი 3 და ლოტი 4) 

 1. საქართველომ მსოფლიო ბანკისგან მიიღო დაფინანსება შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტისთვის (SRAMP).  აღნიშნული პროექტიდან გარკვეული თანხა გამოყენებული იქნება კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ასანაზღაურებლად. კონტრაქტის დასახელებაა: ლოტი 1 - საჯავახო - ჩოხატაური - ოზურგეთი - ქობულეთის საავტომობილო გზის (შ 02) კმ 35-კმ 43.6 და კმ 47.2 - კმ 48 რეაბილიტაცია,  ლოტი 2 - საჯავახო - ჩოხატაური - ოზურგეთი - ქობულეთის საავტომობილო გზის (შ 02) კმ 54.0 - კმ 67.7 მონაკვეთის რეაბილიტაცია,  ლოტი 3 - ჩოხატაური-ბახმაროს საავტომობილო გზის  (შ 81) კმ 15.9 - კმ 21.4  და კმ 22.5 - კმ 24.5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ლოტი 4 - ჩოხატაური-ბახმაროს საავტომობილო გზის  (შ 81) კმ 34 - კმ 50 მონაკვეთის რეაბილიტაცია.
 2. პროექტის განმახორციელებელი უწყება, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ქვემდებარეობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი იწვევს უფლებამოსილ პრეტენდენტებს წარმოადგინონ სატენდერო წინადადებები სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად. სამუშაოების განხორციელების პერიოდია ლოტი 1 – 12 თვე, ლოტი 2 – 16 თვე, ლოტი 3 - 10 თვე და ლოტი 4 - 18 თვე.
 3. სამუშაოების სავარაუდო ღირებულებაა ლოტი 1 –9,088,855 ლარი, ლოტი 2 –12,048,528 ლარი,  ლოტი 3 - 7,311,857 ლარი  და ლოტი  4 - 18,206,761 ლარი ყველა გადასახადის, ბაჟის და სახელმწიფო მოსაკრებლის ჩათვლით ITB - 14.7 ქვეთავის შესაბამისად. შეთავაზების ავტორმა უნდა წარმოადგინოს შეთავაზება არსებული საბაზრო ფასების და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს შემოთავაზებული სამუშაოების ფასწარმოქმნაზე.
 4. პრეტენდენტებს შეუძლიათ თავიანთი შეთავაზება წარმოადგინონ ერთ ან რამდენიმე ლოტისთვის, როგორც ეს არის განსაზღვრული სატენდერო დოკუმენტაციით. პრეტენდენტებს, რომლებთაც სურთ ფასდაკლების შეთავაზება იმ შემთხვევაში, თუკი მათ ერთზე მეტი კონტრაქტი მიენიჭებათ, აქვთ ამის უფლება, თუ ეს ფასდაკლება აღნიშნული იქნება სატენდერო წინადადებაში.
 5. სამუშაოების შესყიდვა ჩატარდება ეროვნული ტენდერის (NCB) პროცედურებით, რომლებიც აღწერილია მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელოში - “მსოფლიო ბანკის სესხის ამღების მიერ საქონლის, სამუშაოებისა და არასაკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკის (IBRD) სესხის და განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის (IDA) კრედიტებისა და გრანტების პირობებით (2011 წლის იანვარი, განახლებული 2014 წლის ივლისში)” და ხელმისაწვდომია ყველა უფლებამოსილი პრეტენდენტისთვის როგორც ეს განსაზღვრულია შესყიდვების სახელმძღვანელოთი. დამატებით, გთხოვთ იხელმძღვანელოთ 1.6 და 1.7 პუნქტებით, რომლებიც განსაზღვრავენ მსოფლიო ბანკის პოლიტიკას ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ.
 6. დაინტერესებულ უფლებამოსილ პრეტენდენტებს სატენდერო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის  მიღება შეუძლიათ ინგლისურ ენაზე:
 7. პრეტენდენტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მინიმალურ საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს, რათა გაიარონ საკვალიფიკაციო შერჩევა კონტრაქტის მისანიჭებლად:
 • ქვემოთ მითითებულ მისამართზე წარმოადგინონ წერილობითი მოთხოვნა სატენდერო დოკუმენტაცის მისაღებად ტენდერისთვის:  SRAMP/CW/NCB-11 (ლოტი 1, ლოტი 2, ლოტი 3 და ლოტი 4): ლოტი 1 - საჯავახო - ჩოხატაური - ოზურგეთი - ქობულეთის საავტომობილო გზის (შ 02) კმ 35-კმ 43.6 და კმ 47.2 - კმ 48 რეაბილიტაცია,  ლოტი 2 - საჯავახო - ჩოხატაური - ოზურგეთი - ქობულეთის საავტომობილო გზის (შ 02) კმ 54.0 - კმ 67.7 მონაკვეთის რეაბილიტაცია,  ლოტი 3 - ჩოხატაური-ბახმაროს საავტომობილო გზის  (შ 81) კმ 15.9 - კმ 21.4  და კმ 22.5 - კმ 24.5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ლოტი 4 - ჩოხატაური-ბახმაროს საავტომობილო გზის  (შ 81) კმ 34 - კმ 50 მონაკვეთის რეაბილიტაცია.
 • სატენდერო დოკუმენტების სრული პაკეტის ინგლისურ  ენაზე ელექტრონული ფორმატით ჩამოტვირთვა შესაძლებელია უფასოდ. 
 • მონაწილეები სატენდერო დოკუმენტაციას მიიღებენ ელექტრონული ფორმით, ელ-ფოსტის საშუალებით. დამკვეთი არ იღებს პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევისათვის, თუკი ადრესატი ვერ მიიღებს დოკუმენტაციას.

ლოტი 1

 a.უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2017,2018,2019) საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა მინიმუმ 9 000 000 ლარის ოდენობით, რომელიც დაითვლება მიმდინარე ან/და დასრულებული კონტრაქტებიდან მიღებული დადასტურებული გადახდებისაგან, გაყოფილი 3-ზე;

b.პრეტენდენტის მხრიდან წარმოდგენილ უნდა იქნას ლიკვიდური აქტივების და/ან საკრედიტო საშუალებების (გარდა ავანსის თანხისა, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს კონტრაქტის ფარგლებში) ხელმისაწვდომობის დასტური მინიმუმ  1 500 000 ლარის ოდენობით;

c.ძირითადი კონტრაქტორის, ერთობლივი საწარმოს წევრის, მენეჯმენტ კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის სამშენებლო გამოცდილება უნდა მოიცავდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადამდე პერიოდში მინიმუმ ერთ (1) კონტრაქტს, ღირებულებით არანაკლებ 7 300 000 ლარი ან ორ (2) კონტრაქტს, თითოეული ღირებულებით არანაკლებ 3 650 000 ლარი, რომლებიც წარმატებით განხორციელდა და არსებითად დასრულებულია (სამუშაოების 80% ან მეტი  დასრულებულია) და წინამდებარე სატენდერო მოწვევით გათვალისწინებული სამუშაოების მსგავსია;

d.მინიმალური გამოცდილება შემდეგ ძირითად აქტივობებში:

 • 2015 წლის 1 იანვრიდან განცხადების მიღების თარიღამდე რომელიმე ერთ წელს  არანაკლებ 50 000 მ2 ასფალტის საფარის სამუშაოები;

e. დამატებითი საკვალიფიკაციო კრიტერიუმის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის  III ნაწილში სატენდერო დოკუმენტაციის შეფასებისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი.

ლოტი 2

 a.უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2017,2018,2019) საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა მინიმუმ 12 000 000 ლარის ოდენობით, რომელიც დაითვლება მიმდინარე ან/და დასრულებული კონტრაქტებიდან მიღებული დადასტურებული გადახდებისაგან, გაყოფილი 3-ზე;

b.პრეტენდენტის მხრიდან წარმოდგენილ უნდა იქნას ლიკვიდური აქტივების და/ან საკრედიტო საშუალებების (გარდა ავანსის თანხისა, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს კონტრაქტის ფარგლებში) ხელმისაწვდომობის დასტური მინიმუმ  1 500 000 ლარის ოდენობით

c.ძირითადი კონტრაქტორის, ერთობლივი საწარმოს წევრის, მენეჯმენტ კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის სამშენებლო გამოცდილება უნდა მოიცავდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადამდე პერიოდში მინიმუმ ერთ (1) კონტრაქტს, ღირებულებით არანაკლებ 9 600 000 ლარი ან ორ (2) კონტრაქტს, თითოეული ღირებულებით არანაკლებ 4 800 000 ლარი, რომლებიც წარმატებით განხორციელდა და არსებითად დასრულებულია (სამუშაოების 80% ან მეტი  დასრულებულია) და წინამდებარე სატენდერო მოწვევით გათვალისწინებული სამუშაოების მსგავსია;

d.მინიმალური გამოცდილება შემდეგ ძირითად აქტივობებში:

 • 2015 წლის 1 იანვრიდან განცხადების მიღების თარიღამდე რომელიმე ერთ წელს  არანაკლებ 57 000 მ2 ასფალტის საფარის სამუშაოები;

e. დამატებითი საკვალიფიკაციო კრიტერიუმის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის  III ნაწილში სატენდერო დოკუმენტაციის შეფასებისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი.

ლოტი 3

 a.უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2017,2018,2019) საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა მინიმუმ 7 300 000 ლარის ოდენობით, რომელიც დაითვლება მიმდინარე ან/და დასრულებული კონტრაქტებიდან მიღებული დადასტურებული გადახდებისაგან, გაყოფილი 3-ზე;

b.პრეტენდენტის მხრიდან წარმოდგენილ უნდა იქნას ლიკვიდური აქტივების და/ან საკრედიტო საშუალებების (გარდა ავანსის თანხისა, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს კონტრაქტის ფარგლებში) ხელმისაწვდომობის დასტური მინიმუმ  1 500 000 ლარის ოდენობით

c.ძირითადი კონტრაქტორის, ერთობლივი საწარმოს წევრის, მენეჯმენტ კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის სამშენებლო გამოცდილება უნდა მოიცავდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადამდე პერიოდში მინიმუმ ერთ (1) კონტრაქტს, ღირებულებით არანაკლებ 5 900 000 ლარი ან ორ (2) კონტრაქტს, თითოეული ღირებულებით არანაკლებ 2 950 000 ლარი, რომლებიც წარმატებით განხორციელდა და არსებითად დასრულებულია (სამუშაოების 80% ან მეტი  დასრულებულია) და წინამდებარე სატენდერო მოწვევით გათვალისწინებული სამუშაოების მსგავსია;

d.მინიმალური გამოცდილება შემდეგ ძირითად აქტივობებში:

 • 2015 წლის 1 იანვრიდან განცხადების მიღების თარიღამდე რომელიმე ერთ წელს  არანაკლებ 40 000 მ2 ასფალტის საფარის სამუშაოები;

e.დამატებითი საკვალიფიკაციო კრიტერიუმის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის  III ნაწილში სატენდერო დოკუმენტაციის შეფასებისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი.

 

 • ლოტი 4

a.უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2017,2018,2019) საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა მინიმუმ 18 200 000 ლარის ოდენობით, რომელიც დაითვლება მიმდინარე ან/და დასრულებული კონტრაქტებიდან მიღებული დადასტურებული გადახდებისაგან, გაყოფილი 3-ზე;

 

b.პრეტენდენტის მხრიდან წარმოდგენილ უნდა იქნას ლიკვიდური აქტივების და/ან საკრედიტო საშუალებების (გარდა ავანსის თანხისა, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს კონტრაქტის ფარგლებში) ხელმისაწვდომობის დასტური მინიმუმ  2 050 000 ლარის ოდენობით;
c.ძირითადი კონტრაქტორის, ერთობლივი საწარმოს წევრის, მენეჯმენტ კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის სამშენებლო გამოცდილება უნდა მოიცავდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადამდე პერიოდში მინიმუმ ერთ (1) კონტრაქტს, ღირებულებით არანაკლებ 14 600 000 ლარი ან ორ (2) კონტრაქტს, თითოეული ღირებულებით არანაკლებ 7 300 000 ლარი, რომლებიც წარმატებით განხორციელდა და არსებითად დასრულებულია (სამუშაოების 80% ან მეტი  დასრულებულია) და წინამდებარე სატენდერო მოწვევით გათვალისწინებული სამუშაოების მსგავსია;
d.მინიმალური გამოცდილება შემდეგ ძირითად აქტივობებში:

 • 2015 წლის 1 იანვრიდან განცხადების მიღების თარიღამდე რომელიმე ერთ წელს  არანაკლებ 66 000 მ2 ასფალტის საფარის სამუშაოები;

e.დამატებითი საკვალიფიკაციო კრიტერიუმის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის  III ნაწილში სატენდერო დოკუმენტაციის შეფასებისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი.

ერთობლივი საწარმოს მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტი ყურადღებით უნდა გაეცნოს სპეციფიკურ მოთხოვნებს რომლებიც მითითებულია სატენდერო დოკუმენტაციის მესამე ნაწილში: სატენდერო დოკუმენტაციის შეფასებისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი.

იმ შემთხვევისთვის, თუ პრეტენდენტი სატენდერო წინადადებას წარმოადგენს ერთზე მეტ ლოტზე (ინდივიდუალურ კონტრაქტზე) შეფასების პროცედურები აღწერილია სატენდერო დოკუმენტაციის III ნაწილის სატენდერო დოკუმენტაციის შეფასებისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი, 2.2  და 2.6 ქვეპუნქტში.

8.სატენდერო წინადადებები უნდა იქნეს წარმოდგენილი ქვემოთ მითითებულ მისამართზე  2020 წლის 07 ოქტომბრის 15:00 საათამდე. წინადადებების ელექტრონულად წარმოდგენა დაუშვებელია. დაგვიანებით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებები არ მიიღება. სატენდერო წინადადებები გაიხსნება2020 წლის 07 ოქტომბერს, 15:00 საათზე პრეტენდენტების წარმომადგენლების თანდასწრებით, რომლებიც გამოთქვავენ დასწრების სურვილს.

9.ყველა სატენდერო წინადადებას თან უნდა ახლდეს სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის დეკლარაცია. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის დეკლარაცია ძალაში უნდა იყოს სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის გასვლის დღიდან 28 დღის განმავლობაში. ერთობლივი საწარმოს მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტი ყურადღებით უნდა გაეცნოს ინსტრუქციის 19.8 პუნქტს, რადგან ხსენებულ პუნქტთან შეუსაბამობა შესაძლოა სატენდერო წინადადების უარყოფის საფუძველი გახდეს.

10.დამკვეთის მისამართი სატენდერო წინადადებების წარმოდგენისათვის:

საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი:                                                                                                                                                                                                      

საერთაშორისო შესყიდვების სამსახური, მე-4 სართული,

ალ. ყაზბეგის გამზირი 12, 0160  თბილისი, საქართველო

ტელეფონი:  + (995 322) 37-05-08

ფაქსი: + (995 322) 31-30-34

ელ-ფოსტა: info@georoad.ge    

ვებ-გვერდი: www.georoad.ge

ინტერაქტიული რუკა
საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: