საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
სახელმწიფო შესყიდვები
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვები 

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების ნუსხა

 

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების ნუსხა 

4.1; 4.2

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2017 წლის I კვარტლის მდგომარეობით)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2017 წლის II კვარტლის მდგომარეობით)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2017 წლის III კვარტლის მდგომარეობით)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2017 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2016 წლის I კვარტლის მდგომარეობით)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2016 წლის II კვარტლის მდგომარეობით)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2016 წლის III კვარტლის მდგომარეობით)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2016 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2015 წლის I კვარტლის მდგომარეობით)
 
PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2015 წლის II კვარტლის მდგომარეობით) 

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2015 წლის III კვარტლის მდგომარეობით)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით)  

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2014 წლის I კვარტლის მდგომარეობით) 

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით) 

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2014 წლის III კვარტლის მდგომარეობით) 

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2014 წელი) 

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2013 წელი) 

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2017 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2017 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2017 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2017 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2016 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2016 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2016 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2016 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2015 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2015 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2015 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2015 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2014 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2014 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2014 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2014 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2013 წელი (I-II-III კვარტალი)

PDF_ICON სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2013 წელი  (IV კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2017 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2017 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2017 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2017 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2016 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2016 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2016 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2016 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2015 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2015 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2015 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2015 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2014 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2014 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2014 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება 2014 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON საერთაშორისო შესყიდვების შესრულება (2013 წელი)

4.3. საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2013 წელს სახელმწიფო ქონება არ გაუსხვისებია და სარგებლობაში არ გადაუცია;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2014 წელს სახელმწიფო ქონება არ გაუსხვისებია და სარგებლობაში არ გადაუცია;
PDF_ICON საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2015 წელს სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია;
PDF_ICON საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2016 წლის I კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია;
PDF_ICON საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2016 წლის II კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია;
PDF_ICON საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2016 წლის III კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია;
PDF_ICON საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2016 წელს სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია;
PDF_ICON საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2017 წლის I კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია;
PDF_ICON საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2017 წლის II კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია;
PDF_ICON საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2017 წლის III კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია;
PDF_ICON საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2017 წლის IV კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია;

4.4. საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2013 წელს რეკლამის განსათავსებლად ხარჯი არ გაუწევია;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2014 წელს რეკლამის განსათავსებლად ხარჯი არ გაუწევია;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2015 წლის I კვარტალში რეკლამის განსათავსებლად ხარჯი არ გაუწევია;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2015 წლის II კვარტალში რეკლამის განსათავსებლად ხარჯი არ გაუწევია;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2015 წლის III კვარტალში რეკლამის განსათავსებლად ხარჯი არ გაუწევია;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2015 წლის IV კვარტალში რეკლამის განსათავსებლად გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 750 (შვიდასორმოცდაათი) ლარი;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2016 წლის I, II, III, IV კვარტალში რეკლამის განსათავსებლად ხარჯი არ გაუწევია;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2017 წლის I კვარტალში რეკლამის განსათავსებლად ხარჯი არ გაუწევია;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2017 წლის II კვარტალში რეკლამის განსათავსებლად ხარჯი არ გაუწევია;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2017 წლის III კვარტალში რეკლამის განსათავსებლად ხარჯი არ გაუწევია;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2017 წლის IV კვარტალში რეკლამის განსათავსებლად ხარჯი არ გაუწევია;

საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
press@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: