კანონმდებლობა
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული და სხვა საკანონმდებლო აქტები (2.2)

PDF_ICON საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

PDF_ICON საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კონსტიტუცია

PDF_ICON საქართველოს კანონი გრანტების შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების  რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ

PDF_ICON საქართველოს კანონი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

PDF_ICON  PDF_ICON PDF_ICON PDF_ICON საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

PDF_ICON საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოების ლიკვიდაციის შესახებ 

PDF_ICON ადმინისტრაციული საჩივის ფორმა

PDF_ICON  "ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" 

PDF_ICON ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

PDF_ICON სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების, განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (გარდა რადიაციული ან ბირთვული ობიექტებისა) მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ფორმების, მათ შორის ელექტრონული სანებართო მოწმობის ფორმების, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვის ელექტრონული ფორმით გაცემის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე

PDF_ICON განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ

PDF_ICON „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სამინისტროს ან მისი მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების მიერ სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოებისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების თაობაზე

PDF_ICON საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

PDF_ICON  საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

PDF_ICON საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

PDF_ICON საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატში, სამინისტროს სისტემაში შემავალ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში, სსიპ ,,ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრში“, სსიპ ,,ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრში“ და სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში“ საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

PDF_ICON კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: