საკადრო უზრუნველყოფა

3.1

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2023წელი (IV კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2023წელი (III კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2023წელი (II კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2023წელი (I კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2022წელი (IV კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2022წელი (III კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2022წელი (II კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2022წელი (I კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2021წელი (IV კვარტალი) 

 PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2021წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2021წელი (IIკვარტალი)

PDF_ICON კონკურსის შედეგები 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2020წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2020 წელი (II  კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2020 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2019 წელი (II  კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2019 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2018 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2018 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2017 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2017 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2017 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2017 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2016 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2016 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2016 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2016 წელი (I კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2015 წელი (I კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2015 წელი (II კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2015 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2015 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2014 წელი (I კვარტალი) 

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2014 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2014 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 2014 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ (2013 წელი)


PDF_ICON კონკურსის შედეგები 

3.2

კონკურსის შედეგები შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საპრეტენზიო კომისიაში, ზემდგომ ორგანოში - `საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში (ყაზბეგის გამზ. 12), ხოლო შემდგომ ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. თბილისი დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარატამენტში კონკურსის ჩატარების წესს განსაზღვრავს შემდეგი ნორმატიული აქტები ,,საჯარო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონი და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412  დადგენილება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ.

3.3
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2023 წელი (IV კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2023 წელი (III კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2023 წელი (Iკვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2023 წელი (კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2022 წელი (IV კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2022 წელი (III კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2022 წელი (II კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2022 წელი (I კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2021 წელი (IV კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2021 წელი (III კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2021 წელი (II კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2021 წელი (I კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2020 წელი (I კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2020 წელი (II კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2020 წელი (III კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2020 წელი (IV კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2019 წელი (II კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2019 წელი (III კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2018 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2018 წელი ( IIკვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2018 წელი (III კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2018 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წელი (IV კვარტალი)
 
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წელი (IV კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წელი (I კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წელი (II კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წელი (III კვარტალი)

PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წელი (IV კვარტალი)
PDF_ICON დეპარტამენტში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2013 წელი)
საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: