საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
ტენდერები

საქართველო აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი ა/ბ

საქართველომ (შემდგომში მსესხებელი) ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან მიიღო სესხი (შემდგომში ,,ბანკი“) რათა განახორციელოს პროექტი საქართველო „აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი ა/ბ“, რომლის ნაწილიც მოხმარდება სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას- „სამტრედია-გრიგოლეთი გზის მონაკვეთის კმ. 00+000 - კმ. 11+500 ლოტი 1-ის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობა“. 

სამშენებლო კონტრაქტი მოიცავს სამტრედია-გრიგოლეთის ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობას, რომლის სიგრძე შეადგენს 11.5 კმ–ს. გზის მშენებლობის დეტალური საინჟინრო პროექტი მომზადებულია ქართული და ტრანს-ევროპული მაგისტრალის (TEM) სტანდარტების შესაბამისად.    

კონტრაქტი განხორციელდება 2018 წლის ივლისიდან 2020 წლის ივლისამდე.

ქვემოთ მოცემულია ძირითადი სატენდერო წინადადებების შეფასების ძირითადი კრიტერიუმები:

1)      ფინანსური მოთხოვნები: 

ა) მოთხოვნა- აუდიტორული ბალანსის წარდგენა ან თუ არ მოითხოვება განმცხადებლის ქვეყნის კანონით დამოწმებული ბუღალტრის დამტკიცებული სხვა დამსაქმებელი და დამსაქმებელს მისაღები ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, რათა წარმოაჩინოს პრეტენდენტის ფინანსური მდგომარეობის ამჟამინდელი სიმტკიცე და მისი პერსპექტიული გრძელვადიანი მომგებიანობა. შესაბამისობის მოთხოვნები - ერთეული უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას და ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში, თითოეული პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას.

ბ) მოთხოვნა- ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში მიღწეული ან დასრულებული კონტრაქტებით გათვალისწინებული მთლიანი სერტიფიცირებული გადასახდელების გამოანგარიშებული 50 მილიონი ევროს საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა: 2012, 2013, 2014, 2016, 2016 დაყოფილი 5 (ხუთ) წელზე. შესაბამისობის მოთხოვნები - ერთეული უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას და ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში, კომბინირებული ყველა პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას, თითოეული პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას 30%-ით და ერთი პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნის 55%-ით.

2)   მშენებლობის გამოცდილება:

ა) მოთხოვნა- ბოლო 5 წლის განმავლობაში ფაქტიურად დასრულდა, 2012 წლის 1 იანვრიდან  განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადამდე და ეს შეესაბამება შემოთავაზებულ სამუშაოებს, სადაც მონაწილეობის ღირებულება 40 მილიონ ევროს (ორმოცი მილიონი ევრო) აღემატება, რომელთაგან ერთი მაინც უნდა განხორციელდეს AASHTO, EU Codes, ბრიტანული სტანდარტებით ან ანალოგიური და მინიმუმ ერთი ხელშეკრულება, რომელიც დაფინანსებულია საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ, როგორიცაა ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) , იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო (JICA) მსოფლიო ბანკის (WB), აზიის განვითარების ბანკი (ADB), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) და ა.შ.

პრეტენდენტის მონაწილეობის მსგავსება ეფუძნება ფიზიკურ ზომას, სამუშაოების ბუნებას, სირთულეებს, მეთოდებს, ტექნოლოგიას ან სხვა მახასიათებლებს, რომლებიც აღწერილია მე -6 ნაწილში დამსაქმებლის მოთხოვნებთან. შესაბამისობის მოთხოვნები - ერთეული უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას და ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში, კომბინირებული ყველა პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას.

3)   მშენებლობის გამოცდილება შემდეგ ძირითად ღონისძიებებში:

ა) მოთხოვნა-  ზემოაღნიშნული  ან სხვა კონტრაქტები რომელიც განხორციელდა ზემოთაღნიშნულ პერიოდში, მინიმალური სამშენებლო გამოცდილება შემდეგ ძირითად საქმიანობაში:

  • მიწის სამუშაოები - 500 000 მ3 ერთ წელში (უწყვეტი თორმეტი თვის ვადა)
  • ასფალტ ბეტონის ახალი გზის მშენებლობა - 150 000 მ2 ერთ წელიწადში (უწყვეტი თორმეტი თვის განმავლობაში)
  • ახალი ხიდის მშენებლობა- 15 000 მ2  ერთ წელიწადში (უწყვეტი თორმეტი თვის განმავლობაში)

შესაბამისობის მოთხოვნები - ერთეული უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას და ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში, კომბინირებული ყველა პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს.

ფირმები ტენდერში მონაწილეობას მიიღებენ ევროპის საინვესტიციო ბანკის შესყიდვების სახელმძღვანელოს მიხედვით http://www.eib.org/projects/publications/guide-to-procurement.htm

დაინტერესებულმა მონაწილეებმა დეტალური ინფორმაციასა და სატენდერო დოკუმენტაციას მიიღებენ:

ბატონი ზაზა სიმონია, ბატონი ნიკოს პაპუნიდი ან ბატონი ვახტანგ რაზმაძე

მისამართი: ალ ყაზბეგის 12, 0160 თბილისი, საქართველო

ელ–ფოსტა: info@georoad.ge

n.papunidi@gmail.com

vakhtang.razmadze@georoad.ge

სატენდერო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის შეძენა ელექტრონულ ფორმატში შესაძლებელია აპლიკაციის წარდგენისას ზემოხსენებულ მისამართზე სატენდერო მოსაკრებლის 200 ლარი ან დოლარში მისი ექვივალენტის  გადახდის შემდეგ, შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:        

ლარის გადარიცხვისთვის:

Name of the recipient: Treasury Account

Treasury account No. 200 122 900

Recipient Bank: State Treasury

Bank Code: TRESGE22

Old Code of the Bank (220 101 222)

Budget Income Treasure Code: 302 007 800

International Currency: No 001 189 362

 

დოლარის გადარიცხვისთვის

Intermediary: 

FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA           

SWIFT CODE: FRNYUS33

Receiving agent:

ACC.NO: 0D 

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS), BASLE (USD)

SWIFT CODE: BISBCHBB

Beneficiary’s bank:  NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI

SWIFT CODE: BNLNGE22

Beneficiary: Roads Department of the Ministry of Regional Development of Georgia

IBAN: GE65NB0331100001150207

 

გადახდის აღნიშვნა: სატენდერო მოსაკრებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის – „სამტრედია-გრიგოლეთი გზის მონაკვეთის კმ. 00+000 - კმ. 11+500 ლოტი 1-ის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობა“ სახელწოდების მითითებით. მოთხოვნის შემთხვევაში, ფაქსით გამოგზავნილი დოკუმენტის საუძველზე, სატენდერო დოკუმენტაცია შესაძლებელია გაიგზავნოს კურიერის მეშვეობით მონაწილის ხარჯებით. მსესხებელს არ გააჩნია პასუხისმგებლობა დოკუმენტაციის დანიშნულების ადგილას მისვლაზე.

შენიშვნა: გადახდის მტკიცებულებას უნდა ახლდეს სამოტივაციო წერილი, რომელიც მოიცავს პროექტის სახელს, კომპანიის სახელს და საკონტაქტო ინფორმაციას (ელექტრონული ფოსტა და ტელეფონის ნომერი).

სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია 2,500,000 ლარი (ორი მილიონ ხუთასი ათასი ლარი) ან ექვივალენტი კონვერტირებად ვალუტაში. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის თანხის ექვივალეტი კონვერტირებად ვალუტაში განისაზღვრება გაცვლითი კურსით, რომელიც გამოქვეყნებულია ვებ–გვერდზე www.nbg.gov.ge სატენდერო წინადადების წარდგენის ბოლო ვადამდე 28 დღით ადრე.  

სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოადგინოთ დალუქული კონვერტებით წარწერით: „სამტრედია-გრიგოლეთი გზის მონაკვეთის კმ. 00+000 - კმ. 11+500 ლოტი 1-ის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობა“ არაუგვიანეს 5 თებერვალი, 2018, 16:00 საათამდე ადგილობრივი დროით, შემდეგ მისამართზე: ალ ყაზბეგის გამზირი 12. 0160, თბილისი, საქართველო. სატენდერო წინადადებები გაიხსნება დაუყოვნებლივ, მონაწილეთა წარმომადგენლების თანდასწრებით.  

ინტერაქტიული რუკა
საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: