საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
სამართლებრივი აქტები
სამართლებრივი აქტები 
   

PDF_ICON საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შინაგანაწესი

PDF_ICONPDF_ICONPDF_ICONPDF_ICONPDF_ICONPDF_ICONPDF_ICONPDF_ICONPDF_ICON „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარესა და  თავმჯდომარის მოადგილეებს შორის საკურატორო სფეროების გადანაწილების, უფლებამოსილების განსაზღვრისა და მონაცვლეობის წესის  დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულების საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
თავმჯდომარეს, თავმჯდომარის მოადგილე-ტექნიკურ მდივანსა და
თავმჯდომარის მოადგილეებს შორის საკურატორო სფეროების გადანაწილების,
უფლებამოსილების განსაზღვრისა და მონაცვლეობის წესის დამტკიცების შესახებ

PDF_ICON PDF_ICON PDF_ICON PDF_ICONPDF_ICON საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სათათბირო ორგანოს – ტექნიკური საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე

PDF_ICON PDF_ICON  PDF_ICONPDF_ICONPDF_ICONPDF_ICONPDF_ICON საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სატენდერო და საკონკურსო კომისიების შექმნის შესახებ

PDF_ICON „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სატენდერო და საკონკურსო კომისიების შექმნის შესახებ“ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 22 თებერვლის №73 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

PDF_ICON საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სატენდერო და საკონკურსო კომისიების შექმნის შესახებ

PDF_ICONPDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით განხორციელებული მიმდინარე შეკეთების, პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის, მოდერნიზაციის, მშენებლობის და სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცის, ნაპირდაცვის შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებისათვის განსახორციელებელი აუცილებელი ღონისძიებებისა და აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის თაობაზე

PDF_ICON „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით განხორციელებული მიმდინარე შეკეთების, პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის, მოდერნიზაციის, მშენებლობის და სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის, ნაპირდაცვის შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებისათვის განსახორციელებელი აუცილებელი ღონისძიებებისა და აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 25 იანვრის №31 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოს – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის უფროსისა და ამავე სამსახურის საჯარო მოხელეებისათვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

PDF_ICONPDF_ICON PDF_ICON PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის  მოადგილეებს  შორის, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების ან/და მათი დაფინანსების შედეგად გაფორმებული ხელშეკრულებების განხორციელებაზე საკოორდინაციო უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ

PDF_ICON PDF_ICON PDF_ICON PDF_ICONPDF_ICONPDF_ICON PDF_ICON PDF_ICON PDF_ICON PDF_ICON PDF_ICON PDF_ICON მსოფლიო ბანკის, ევროპის საინვესტიციო ბანკის, აზიის განვითარების ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, არაბთა ეკონომიკური განვითარების ქუვეითის ფონდის, იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსა და საქართველოს ბიუჯეტით დაფინანსებული საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზების რეკონსტრუქციის, მოდერნიზაციის, მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით განსახორციელებელი პროექტების მიმდინარეობისას, განსახლების პროცედურებთან დაკავშირებით წარმოშობილი პრობლემური საკითხების შესწავლის და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების -საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენის მიზნით მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნისა და კომისიის საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საკონკურსო და სატენდერო კომისიის შემფასებელი და მუშა ჯგუფების შექმნისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ

 

 

საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: