Search

საქართველოს კანონი
საავტომობილო გზების შესახებ


კანონი საავტომობილო გზების შესახებ განსაზღვრავს საავტომობილო გზების სახეობებსა და სტატუსს.
ეს კანონი აწესებს საავტომობილო გზების მფლობელთა და მოსარგებლეთა, აგრეთვე საგზაო-საინჟინრო ნაგებობების მფლობელ ორგანიზაციათა გზებით სარგებლობისა და დაცვის წესებს, მოთხოვნებს საავტომობილო გზების მოწყობილობისადმი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
ამ კანონის მოქმედება ვრცელდება საქართველოს ყველა მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე. 

 

ვრცლად...


   
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player