საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
ტენდერები

საერთაშორისო ტენდერი (სამშენებლო სამუშაოები)

საქართველო სატრანსპორტო კომუნიკაცია

საქართველო

საქართველომ (შემდგომში მსესხებელი) ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან მიიღო სესხი (შემდგომში ,,ბანკი“) საქართველო სატრანსპორტო კომუნიკაციის განსახორციელებლად. მოწვევა საერთაშორისო ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად უკავშირდება კონტრაქტს E-70 ავტომაგისტრალის გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის მონაკვეთის მშენებლობისათვის კმ 00+000 – კმ 14+000 (ლოტი I), რომელიც მტკიცდება ბანკის მიერ.

კონტრაქტი მოიცავს გრიგოლეთი-ქობულეთის ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის ახალ მშენებლობას, რომლის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 14 კმ–ს. ავტომაგისტრალის პროექტი მომზადდა და გზა აშენდება საქართველოსა და TEM სტანდარტების შესაბამისად.    

კონტრაქტი განხორციელდება 2017 წლის ნოემბრიდან 2019 წლის ნოემბრამდე.

ქვემოთ მოცემულია ძირითადი სატენდერო წინადადებების შეფასების ძირითადი კრიტერიუმები:

1)      ფინანსური მოთხოვნები

ა) მოთხოვნა- აუდიტორული ბალანსის წარდგენა ან თუ არ მოითხოვება განმცხადებლის ქვეყნის კანონით დამოწმებული ბუღალტრის დამტკიცებული სხვა დამსაქმებელი და დამსაქმებელს მისაღები ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, რათა წარმოაჩინოს პრეტენდენტის ფინანსური მდგომარეობის ამჟამინდელი სიმტკიცე და მისი პერსპექტიული გრძელვადიანი მომგებიანობა. შესაბამისობის მოთხოვნები - ერთეული უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას და ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში, თითოეული პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას.

ბ) მოთხოვნა- ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში მიღწეული ან დასრულებული კონტრაქტებით გათვალისწინებული მთლიანი სერტიფიცირებული გადასახდელების გამოანგარიშებული 100 მილიონი ევროს საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა: 2012, 2013, 2014, 2016, 2016 დაყოფილი 5 (ხუთ) წელზე. შესაბამისობის მოთხოვნები - ერთეული უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას და ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში, კომბინირებული ყველა პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას, თითოეული პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას 25%-ით და ერთი პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნის 50%-ით.

2)   მშენებლობის გამოცდილება: 

მონაწილეობის მიღება 2 ხელშეკრულებაში, რომელიც ერთი წარმატებით დასრულდა და მეორე ბოლო 5 წლის განმავლობაში ფაქტიურად დასრულდა, 2012 წლის 1 იანვრიდან  განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადამდე და ეს შეესაბამება შემოთავაზებულ სამუშაოებს, სადაც მონაწილეობის ღირებულება 80 მილიონ ევროს (რვა მილიონი ევრო) აღემატება, რომელთაგან ერთი მაინც უნდა განხორციელდეს AASHTO, EU Codes, ბრიტანული სტანდარტებით ან ანალოგიური და მინიმუმ ერთი ხელშეკრულება, რომელიც დაფინანსებულია საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ, როგორიცაა ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) , იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო (JICA) მსოფლიო ბანკის (WB), აზიის განვითარების ბანკი (ADB), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) და ა.შ.

პრეტენდენტის მონაწილეობის მსგავსება ეფუძნება ფიზიკურ ზომას, სამუშაოების ბუნებას, სირთულეებს, მეთოდებს, ტექნოლოგიას ან სხვა მახასიათებლებს, რომლებიც აღწერილია მე -6 ნაწილში დამსაქმებლის მოთხოვნებთან. შესაბამისობის მოთხოვნები - ერთეული უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას და ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში, კომბინირებული ყველა პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას.

3)   მშენებლობის გამოცდილება შემდეგ ძირითად ღონისძიებებში:  

ა) მოთხოვნა-  ზემოაღნიშნული  ან სხვა კონტრაქტები რომელიც განხორციელდა ზემოთაღნიშნულ პერიოდში, მინიმალური სამშენებლო გამოცდილება შემდეგ ძირითად საქმიანობაში:

  • მიწის სამუშაოები - 1 500 000 მ 3 ერთ წელში (უწყვეტი თორმეტი თვის ვადა) 
  • ასფალტ ბეტონის ახალი გზის მშენებლობა - 200 000 მ2 ერთ წელიწადში (უწყვეტი თორმეტი თვის განმავლობაში)
  • ახალი ხიდის მშენებლობა- 10 000 მ2  ერთ წელიწადში (უწყვეტი თორმეტი თვის განმავლობაში)

შესაბამისობის მოთხოვნები - ერთეული უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას და ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში, კომბინირებული ყველა პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს.

ფირმები ტენდერში მონაწილეობას მიიღებენ ევროპის საინვესტიციო ბანკის შესყიდვების სახელმძღვანელოს მიხედვით http://www.eib.org/projects/publications/guide-to-procurement.htm

დაინტერესებულმა მონაწილეებმა დეტალური ინფორმაციასა და სატენდერო დოკუმენტაციას მიიღებენ:

ბატონი ზაზა სიმონია ან ბატონი ნიკოს პაპუნიდი

მისამართი: ალ ყაზბეგის 12, 0160 თბილისი, საქართველო

ტელ: (+995 32) 37 05 08 ext.311

ფაქსი: (+995 32) 37 66 03

ელ–ფოსტა: info@georoad.ge

n.papunidi@gmail.com

 

სატენდერო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის შეძენა ელექტრონულ ფორმატში შესაძლებელია აპლიკაციის წარდგენისას ზემოხსენებულ მისამართზე სატენდერო მოსაკრებლის 200 ლარი ან დოლარში მისი ექვივალენტის  გადახდის შემდეგ, შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:        

ლარის გადარიცხვისთვის:

Name of the recipient: Treasury Account

Treasury account No. 200 122 900

Recipient Bank: State Treasury

Bank Code: TRESGE22

Old Code of the Bank (220 101 222)

Budget Income Treasure Code: 302 007 800

International Currency: No 001 189 362

 

დოლარის გადარიცხვისთვის

Intermediary: 

FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA           

SWIFT CODE: FRNYUS33

Receiving agent:

ACC.NO: 0D 

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS), BASLE (USD)

SWIFT CODE: BISBCHBB

Beneficiary’s bank:  NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI

SWIFT CODE: BNLNGE22

Beneficiary: Roads Department of the Ministry of Regional Development of Georgia

IBAN: GE65NB0331100001150207

 

გადახდის აღნიშვნა: სატენდერო მოსაკრებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის – გრიგოლეთი–ქობულეთის გზის მონაკვეთის (ლოტი I) მშენებლობისათვის პროექტის სახელწოდების მითითებით. მოთხოვნის შემთხვევაში, ფაქსით გამოგზავნილი დოკუმენტის საუძველზე, სატენდერო დოკუმენტაცია შესაძლებელია გაიგზავნოს კურიერის მეშვეობით მონაწილის ხარჯებით. მსესხებელს არ გააჩნია პასუხისმგებლობა დოკუმენტაციის დანიშნულების ადგილას მისვლაზე.

სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია 3,500,000 ლარი (სამი მილიონ ხუთასი ათასი ლარი) ან ექვივალენტი კონვერტირებად ვალუტაში. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის თანხის ექვივალეტი კონვერტირებად ვალუტაში განისაზღვრება გაცვლითი კურსით, რომელიც გამოქვეყნებულია ვებ–გვერდზე www.nbg.gov.ge სატენდერო წინადადების წარდგენის ბოლო ვადამდე 28 დღით ადრე.  

სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოადგინოთ დალუქული კონვერტებით წარწერით: „გრიგოლეთი- ქობულეთი გზის მონაკვეთის ლოტი I-ის მშენებლობა“ არაუგვიანეს 17 ოქტომბერი, 2017, 17:00 საათამდე ადგილობრივი დროით, შემდეგ მისამართზე: ალ ყაზბეგის გამზირი 12. 0160, თბილისი, საქართველო. სატენდერო წინადადებები გაიხსნება დაყოვნებლივ, მონაწილეთა წარმომადგენლების თანდასწრებით.  

ინტერაქტიული რუკა
საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: